Algemene Voorwaarden

Eigenlijk is het voor ons heel simpel: we doen er alles aan om er een succesvolle lanceringsreis van te maken in Ibiza, samen met jou. Hier vind je de verplichte kleine lettertjes.

 

Artikel 1: inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de reizen georganiseerd door lanceringsreis.nl. Lanceringsreis.nl is een samenwerking tussen Rosanne Raubun, gevestigd aan Drossenkampplein 6, Epe en 62flavours, gevestigd aan Peppelenlaan 9, Doetinchem.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3: overeenkomst

 1. De deelnemer verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden geldend voor de door lanceringsreis.nl georganiseerde reis door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van het inschrijfgeld.
 2. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens of ten behoeve van een derde de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.
 3. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen door lanceringsreis.nl binden lanceringsreis.nl niet.

 

Artikel 4: annulering

 1. Indien de deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan de reis, kan zij de overeenkomst schriftelijk annuleren. Restitutie van de reissom zal als volgt geschieden:
  • Bij annulering tot de 52e kalenderdag voor de vertrekdag: terugbetaling van 20% van de volledige reissom.
  • Bij annulering vanaf de 52e tot de 30e kalenderdag voor de vertrekdag: terugbetaling van 15% van de volledige reissom.
  • Bij annulering vanaf de 30e tot de 21e kalenderdag voor de vertrekdag: terugbetaling van 10% van de volledige reissom.
  • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag voor de vertrekdag: geen terugbetaling van de reissom.

  Dit is helaas ook zo in het geval van ziekte. Daarom adviseert lanceringsreis.nl een reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.

 2. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk in behandeling genomen worden op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 3. De door de deelnemer verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden.
 4. Indien de deelnemer annuleert en zelf een vervangende deelnemer aandraagt (minimaal 7 dagen voor vertrek), zullen zij beide verantwoordelijk zijn voor het voldoen van de volledige reissom.

 

Artikel 5: reisbescheiden

 1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, of ID-kaart en de eventueel vereiste visa en bewijzen van inentingen en vaccinaties.
 2. Wanneer bij vertrek uit Nederland of in de loop van de reis blijkt dat de deelnemer niet beschikt over de vereiste reisdocumenten, is lanceringsreis.nl hiervoor niet aansprakelijk te stellen.
 3. De deelnemer die om een van de redenen genoemd in de bovenstaande artikelen niet (verder) aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom. Bij annulering van de reis, zijn de kosten voor rekening en risico van de deelnemer.

 

 Artikel 6: aansprakelijkheid

 1. Lanceringsreis.nl is gehouden om de reis volgens de overeenkomst uit te voeren.
 2. Iedere aansprakelijkheid van lanceringsreis.nl, uit welken hoofde ook, zal steeds zijn beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.
 3. Reis- en annuleringsverzekering dient de deelnemer zelf af te sluiten. Lanceringsreis.nl aanvaard hiervoor geen aansprakelijkheid.
 4. Lanceringsreis.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht of aan een gebeurtenis die lanceringsreis.nl met inachtname van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 5. Lanceringsreis.nl is nooit aansprakelijk te stellen voor nadelige gevolgen (zowel materiële als immateriële schade) als gevolg van vertragingen, tijdswijzigingen en/of annuleringen.
 6. De door lanceringsreis.nl verrichte werkzaamheden zullen geschieden voor risico en rekening van de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Lanceringsreis.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt door adviezen of enige vorm van vervolgschade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade.
 7. Indien de reisovereenkomst door lanceringsreis.nl wordt opgezegd op grond van overmacht, is zij geen schadevergoeding verschuldigd.
 8. Lanceringreis.nl is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

 

Artikel 7: intellectueel eigendom

De deelnemer mag de stukken vervaardigd voor de lanceringsreis gebruiken voor eigen doeleinden, zonder deze te verveelvoudigen, openbaar te maken of op een andere wijze aan derden te tonen of met derden te delen. Lanceringsreis.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar op grond van de Auteurswet toekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8: wijzigingen door lanceringsreis.nl

 1. Lanceringsreis.nl heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De deelnemer kan dan de overeengekomen reis kosteloos wijzigen, indien dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht aan lanceringsreis.nl wordt gemeld. We zullen de deelnemer binnen 3 werkdagen een alternatieve minstens gelijkwaardige reis aanbieden ofwel de door de deelnemer reeds betaalde reissom restitueren.
 2. Lanceringsreis.nl zal, indien na vertrek blijkt dat een belangrijk gedeelte van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, zorgen dat er passende alternatieve regelingen worden getroffen om zo de reis te continueren.

 

Artikel 9: huisregels

 1. Lanceringsreis.nl heeft haar locaties met zorg gekozen. Behandel de locatie met zorg, zoals je eigen huis ook zou behandelen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 2. Het maken van video, film of geluidsopnames is tijdens de reis alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van lanceringsreis.nl.
 3. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is tijdens de reis niet toegestaan.

 

Artikel 10: geschillen

 1. Klachten dienen op het moment van verschijnen, schriftelijk te worden gemeld. Indien de deelnemer een klacht heeft, zullen wij ons redelijkerwijs inzetten om deze klacht samen op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend.
 2. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de deelnemer in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.